Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie služieb poskytovaných prevádzkovateľom online portálu www.casnaseba.sk, využívanie online rezervačného systému (ďalej len “ORS”), platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.


1.2 Prevádzkovateľ ORS je spoločnosť iné s.r.o., 96901 Beluj 81, IČO: 51995549, DIČ: 2120858795, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 42514/S

1.3. Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ online rezervácie si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.casnaseba.sk. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.


1.4 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.


1.5 
Používaním ORS klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 
2. Rezervácia
2.1 Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné dni a čas podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum, čas, terapeut, druh služby a pod.)


2.2 Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov klient vyplní všetky požadované údaje.2.3
 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady poplatku za službu v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením dátumu, miesta, objednanej služby, mena terapeuta a ceny a faktúra za objednané služby. Uvedené potvrdenie rezervácie slúži ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie. Z uvedeného dôvodu je klient povinný si emailovú správu bezpečne uschovať.

2.4 Počas rezervácie termínu služby má klient možnosť vytvoriť si osobný účet – klientskú zónu, ktorá slúži na spravovanie rezervácií, zrušenie rezervácie, prípadne vytvorenie novej rezervácie. Vytvorenie osobného účtu nie je povinné.
 
3. Platobné podmienky
3.1 Prevádzkovateľ ORS má právo na prijatie platby za objednané služby pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť poplatok za službu pred jej poskytnutím.
 

3.2 Úhradu poplatku za službu rezervovanú klientom pri online rezervácii je klient povinný uhradiť v plnej výške prostredníctvom služby platby kreditnou kartou (Stripe), alebo bankovým prevodom.
 Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií pri platbe kartou Stripe od klienta požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady rezervačného poplatku za rezervovanú službu v plnej výške v prospech prevádzkovateľa ORS a oprávňuje prevádzkovateľa ORS na realizáciu tejto úhrady. Úhrada zálohy za službu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa ORS.

3.3
 Postup a činnosť prevádzkovateľa ORS vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantujú plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.


3.4 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa ORS na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.

3.5. Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady rezervačného poplatku na bankový účet prevádzkovateľa.
 
4. Zmeny v rezervácii a storno podmienky
4.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky, e-mailom alebo osobne na telefónnom čísle: +421 905 743 719, e-mailová adresa: potrebujem@casnaseba.sk, poštová adresa: Iné s.r.o, 96901 Beluj 81. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať dátum online rezervácie a svoje telefónne číslo. Pokiaľ si klient vytvoril počas rezervácie konto v klientskej zóne, môže si rezervácie editovať alebo zrušiť priamo vo svojom konte.

4.2 V prípade, že klient sa z akéhokoľvek dôvodu najneskôr 24 hodín pred dátumom služby nebude môcť dostaviť na termín zvolenej služby, je oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa ORS a dohodnúť si nový termín, alebo od objednávky služby odstúpiť. V tomto prípade prevádzkovateľ ORS vráti klientovi uhradený poplatok v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od rezervácie, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého realizoval platbu.
 V prípade, že zrušenie služby prebehne skôr ako 24 hodín pred termínom, poplatok za objednávku služby je nevratný.
 
5. Osobitné ustanovenia
5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa ORS telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 743 719 alebo e-mailom: potrebujem@casnaseba.sk.

 
6. Záverečné ustanovenia
6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


6.2 
Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.


6.3 Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ ORS si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke www.casnaseba.sk

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 3.3.2022.

 
7. Orgán dohľadu
Orgánom dohľadu Prevádzkovateľa je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  


Odbor výkonu dozoru: 
bb@soi.sk


tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
 

 

ČAS NA SEBA
NÁM. SV. TROJICE 22

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA
© iné s.r.o. 2024
cas-na-seba-white